Adalet Bakanlığı Taşra Teşkilatında görev yapmak üzere, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum
ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
hükümleri kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi uyarınca
istihdam edilmek üzere İŞKUR aracılığıyla sürekli işçi olarak 1.287 temizlik görevlisi
alınacak.

I-GENEL ŞARTLAR
1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe
Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin
Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2. İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
almamış olmak,
4. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve
casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
5. Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden
ihraç edilmemiş olmak,
6. İlan tarihi itibarıyla başvuru yapılan ilde ikamet ediyor olmak.
7. İlan edilen (EK-1) listeden sadece bir işyeri (İl) için başvuru yapılacaktır. Birden
fazla işyeri(İl) için başvuru yapıldığının tespit edilmesi halinde adayın hiçbir
başvurusu kabul edilmeyecek.
8. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik’in 5’inci maddesinde belirtilen işe göndermede öncelik hakkına sahip olan
adayların anılan maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen öncelik durumlarını belgelemeleri
gerekmektedir. Ancak bu belge işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil
etmeyecek.

II-ÖZEL ŞARTLAR
Temizlik Görevlisi olarak istihdam edilebilmek için;
1.En az ilköğretim ve dengi okul mezunu olmak.
2.İlan tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak, (4 Mart 1986 ve sonrası doğumlu olanlar
müracaat edebilecek.)

III-BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 04/03/2021–08/03/2021
tarihleri arasında online olarak yapılacak.