MEB 19.940 Sözleşmeli Öğretmen Alacak

MEB 19.940 Sözleşmeli Öğretmen Alacak

Milli Eğitim Bakanlığı, resmî eğitim kurumlarında görev yapmak üzere; 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-4’üncü maddesi doğrultusunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında 19.940 sözleşmeli öğretmen ataması yapacak.

Atama işlemleri, “Ön Başvuru” ve “Tercih Başvurusu” olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek. 
Bakanlık, atama yapılacak branşları ve başvuru koşullarını açıkladı. 

MEB'den yapılan açıklamaya göre, 19.940 öğretmen alımında en fazla alım sınıf öğretmenliği, Pazarlama ve Perakende, El Sanatları Teknolojisi/El Sanatları, özel eğitim, rehberlik, Türkçe, İngilizce branşlarına yapılacak. 

A. Başvuru Şartları
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak,
2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk
vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),
3. Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına
göre atama yapılacak alana uygun olmak,
4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların
ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan
Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon
Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla
tamamlamış olmak,
5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt
içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
6. 2019 veya 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için
puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış
olmak,
7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza
almamış olmak,
8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak
ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri
feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini
tamamlamış olmak,
9. Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı
Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak,
şartları aranacaktır.

B. Ön Başvuruya İlişkin Genel Açıklamalar ve Ön Başvuru
1. Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak ön
başvurular, Ek-4 Takvim’de belirtilen süre içerisinde “ilkatama.meb.gov.tr”
adresinden Elektronik Ön Başvuru Formu doldurmak suretiyle yapılacaktır.
2. Ön başvuru sürecinin tamamı elektronik ortamda gerçekleştirilecek; adaylar belge
sunmak, başvurularını onaylatmak veya herhangi bir nedenle il veya ilçe millî eğitim
müdürlüklerine gitmeyeceklerdir.
3. Adaylar başvuru sistemine e-devlet kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak giriş
yapacaklardır.
4. Ön Başvuruya ilişkin kayıtların Ek-4 Takvim’de belirtilen tarihin son günü, gün sonu
itibarıyla (Saat 23:59:59) tamamlanması gerekmektedir.
5. Adaylar; Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve
Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi, İngilizce, Rehberlik, Okul Öncesi, Sınıf Öğretmenliği, Beden Eğitimi ve İmam
Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanları bakımından KPSSP121 puan türünden; Almanca,
Arapça ve Rusça alanlarına KPSSP120 puan türünden; diğer alanlar bakımından ise
KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla
başvurabilecektir. Bu kapsamda başvurular geçerli olan KPSS puan üstünlüğü esasına
göre değerlendirilecektir. Birden fazla sınava (2019 ve 2020) katılan adayların, yüksek
olan KPSS puanı Elektronik Ön Başvuru Formuna otomatik olarak yansıtılacaktır.
6. Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana atanmak
üzere ön başvuruda bulunabilecektir.
7. Adayların ön başvuruda sisteme girdikleri iletişim bilgileri (cep telefonu, e-posta v.b),
herhangi bir problemle karşılaşıldığında adayla iletişim kurmak açısından büyük önem
arz ettiğinden, adayların bu bilgileri sisteme doğru ve eksiksiz girmeleri gerekmektedir.
8. Adaylar Elektronik Ön Başvuru Formuna güncel fotoğraflarını yükleyeceklerdir.
9. Başvuruyu elektronik ortamda onaylatmak üzere bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğü
seçilecektir.
10. Atamaya esas belgeler (mezuniyet belgesi veya diplomanın, varsa formasyon
belgesinin, varsa denklik belgesinin ön ve arka yüzleri ile felsefe bölümü
mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından
8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge v.b) taranarak
elektronik ortamda aday tarafından sisteme yüklenecektir.
personel.meb.gov.tr Sayfa 3
11. Adayın Elektronik Ön Başvuru Formunda seçmiş olduğu yükseköğretim programı,
eğitim fakültesi dışındaki bir program ise; onay ekranına “Pedagojik Formasyon
Belgesi var mı?” sorusu gelecektir. Belgesini ibraz eden adaylar için bu alanın
işaretlenerek belge tarih ve sayısının girilmesi zorunludur. Lisans diplomalarında
“Pedagojik Formasyon Görmüştür.” ifadesi bulunan adayların, öğrenimleri süresince
kaç kredilik pedagojik formasyon dersi aldıklarını gösterir belgeyi mezun oldukları
fakültelerden almaları ve bu belgenin tarih ve sayısını girmeleri gerekmektedir.
12. Pedagojik formasyon belgesinde belge sayısının olmaması durumunda ekranda sayı
alanına “0” (sıfır) girilecektir.
13. Adaylardan ön başvuruda sağlık, askerlik ve adlî sicil durumlarına ilişkin belge
istenmeyecek, Elektronik Ön Başvuru Formunda beyan alınacaktır.
14. Ön başvuruda adaylar, sözlü sınava katılmak istedikleri Ek-2 Sınav Merkezleri’nde
belirtilen 81 il içerisinden 10 il tercihi yapacaklar, tercihlerden birine
yerleştirilememesi durumunda Bakanlıkça belirlenen diğer illerden birinde sözlü sınava
alınmayı kabul ettiğine dair beyanı işaretleyeceklerdir.
15. Sözlü sınavlar; Ek-2 Sınav Merkezleri’nde belirtilen 17 ilde yüz yüze, 64 ilde ise il
millî eğitim müdürlüklerince belirlenen yerlerde oluşturulan Video Konferans Sınav
Salonlarında çevrimiçi yapılacaktır.
16. Çevrimiçi (video konferans) yöntemle sınava alınacak adaylar, sözlü sınavın yapılacağı
tarihte il millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan Video Konferans Sınav Salonlarında
hazır bulunacak, bu adaylar Ek-2 Sınav Merkezleri’nde belirtilen 17 ilde oluşturulan
komisyonlardan Bakanlıkça belirlenen komisyona internet aracılığı ile bağlanmak
suretiyle sözlü sınava tabi tutulacaklardır.
17. Başvuru tarihi itibarıyla askerlik için sevke tabi olanlar ile hâlen askerlik hizmetini
yapmakta olan öğretmen adayları başvuruda bulunabilecektir. Bu adaylardan askerlik
hizmetini yapmakta iken öğretmenliğe atananlar, hâlen askerde olduklarını ve
muhtemel terhis tarihlerini gösterir bir belgeyi en kısa süre içinde dilekçe ekinde
atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine gönderecekler ve terhis tarihini takip eden bir
ay içinde göreve başlatılacaklardır.
18. Ön başvuruya ait kayıt işlemi tamamlandıktan sonra yapılan başvuru elektronik
ortamda incelenmek üzere aday tarafından seçilen il veya ilçe millî eğitim
müdürlüğünün sistemine yansıyacaktır.
19. Başvurular ilgili il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce incelenecek ve uygun olan
başvurular sistem üzerinden onaylanacak, uygun olmayan başvurular ise gerekçesi
belirtilmek suretiyle reddedilecektir. Adaylar bu süreçte başvurularının onay veya ret
durumlarını sistem üzerinden takip edeceklerdir.
20. Başvurusu onaylanan aday, Elektronik Ön Başvuru Formu’nu cihazına kaydedecek
veya çıktısını alarak muhafaza edecektir.
21. Başvurusu reddedilen adaylar, başvuru süresi içerisinde ret gerekçelerinde yer alan
açıklamalar doğrultusunda yeniden başvuru yapabileceklerdir.
22. Elektronik Ön Başvuru Formu haricinde veya süresi dışında yapılan, atama alanı ve
mezun olduğu yükseköğretim programı yanlış girilerek yapılan ön başvurular ile
başvuru şartlarını taşımadığı hâlde gerçeğe aykırı belgeyle ya da beyanda bulunarak,
evrakta tahrifat yaparak, gerçek durumunu gizleyerek yapılan başvurular ve buna bağlı
gerçekleştirilmiş tüm işlemler geçersiz sayılacaktır.
23. Adaylar, zaruri durumlarda ve ön başvuru süresi içerisinde il veya ilçe millî eğitim
müdürlüklerince onaylanan başvurularını (mezuniyet bilgisinin, başvurulan alanın,
iletişim bilgilerinin hatalı olması v.b nedenler) yine sistem üzerinden iptal ederek (Not:
İptal işlemi aday tarafından yapılacaktır.) süresi içerisinde yeniden ön başvuru
yapabileceklerdir.
24. Bu duyuruda yapılan açıklamalara ek olarak oluşabilecek durumlar ile uygulamaya
yönelik açıklamalar Bakanlığın “personel.meb.gov.tr” internet adresinde
duyurulacaktır. Öğretmen adaylarının hak kaybına uğramamaları bakımından bu
açıklamaları takip etmeleri gerekmektedir.
25. Elektronik Ön Başvuru Formunda beyan edilen bilgilerden adaylar sorumlu olacaktır.

C. Öğretmenliğe Atamaya Kaynak Programlar
1. Yükseköğretim kurumlarından mezun olanların hangi alan öğretmenliğine
atanabilecekleri, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı
Kurul Kararı ve eki Çizelgeyle belirlenmiştir. Başvuru yapacak adaylar,
“ttkb.meb.gov.tr” internet adresinden öğrenimlerine göre hangi alana atanabileceklerini
görebilecektir.
2. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların yüksek öğreniminin
ve/veya pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya
programlarına denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilmiş olması
gerekmektedir.
3. Hoca Ahmet Yesevî Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesi ile Kırgızistan-Türkiye
Manas Üniversitesi mezunlarından denklik belgesi istenmeyecektir.
4. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 23.01.2012 tarihli ve 581 sayılı görüşü
doğrultusunda, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji Bölümü, Kafkas
Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümü ile Azerbaycan
Türkçesi ve Edebiyatı Anabilim Dalı mezunları, diğer şartları taşımaları kaydıyla Türk
Dili ve Edebiyatı alanına başvuru yapabilecektir.
5. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 15/02/2012 tarihli ve 2012.5 sayılı kararı
doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hukukuna
göre kurulmuş olan üniversitelerden mezun olanlar hakkında aşağıdaki şekilde işlem
yapılacaktır:
5.1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki üniversitelerden 2011-2012 öğretim yılı
bahar yarıyılından önce mezun olanlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına
başvurarak denklik ya da yükseköğrenimlerinin geçerli olduğuna dair belge
alacaktır. Adaylar alacakları bu belgelerden biriyle öğretmenlik başvurusunda
bulunabilecek; belge ibraz edemeyen adaylar ise başvuruda bulunamayacaktır.
5.2. 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren mezun olanlardan denklik
belgesi istenmeyecek; ancak, mezuniyet belgelerinin arka yüzüne mezun oldukları yükseköğretim kurumuna ÖSYM tarafından yerleştirildiklerinin Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti Millî Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından onaylanmış olması
gerekecektir.
5.3. İbraz edilen denklik belgelerinde “Öğretmen atamalarında geçersizdir.” şerhi
bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
6. İş Eğitimi (İş ve Teknik Eğitimi, Ev Ekonomisi, Ticaret)” alan öğretmenliğine, Talim
ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 12/07/2004 tarihli ve 119 sayılı kararı eki çizelgede
kaynak gösterilen yükseköğretim programlarından 2009-2010 öğretim yılı itibarıyla
kayıtlı ya da bu programlardan mezun durumda olanlar, Talim ve Terbiye Kurulu
Başkanlığının 29/11/2017 tarih ve E.20405695 sayılı görüşü çerçevesinde “Teknoloji
ve Tasarım” alanına başvuru yapabilecektir. Diğer taraftan, 2009-2010 öğretim yılı
itibarıyla Resim-İş Öğretmenliği programına kayıtlı veya mezun olanlar da “Teknoloji
ve Tasarım” alanına başvuru yapabilecektir.
7. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı kararında
Denizcilik (Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı) alanına kaynaklık eden Balıkçılık
Teknolojisi Mühendisliğinden Mart 2014 tarihinden önce mezun olanlar ile bu tarihten
önce adı geçen bölümde kayıtlı olup daha sonra mezun olanlar, Denizcilik/Gemi
Yönetimi alanına birinci öncelikli olarak başvuruda bulunabilecektir.
8. Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı kararında Denizcilik (Gemi
Makineleri) alanına kaynaklık eden Motor Öğretmenliği, Otomotiv
Öğretmenliği/Eğitimi ve Otomotiv Teknolojisi Eğitimi Bölümünden Mart 2014
tarihinden önce mezun olanlar ile bu tarihte adı geçen bölümlerde öğrenim görmekte
olup daha sonra mezun olanlar, Denizcilik/Gemi Makineleri alanına birinci öncelikli
olarak başvuruda bulunabilecektir.
9. Yargı kararı gereği Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Anaokulu
Öğretmenliği Bölümü mezunu öğretmen adaylarının Okul Öncesi Öğretmenliği veya
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanına atanma yönündeki başvuruları kabul edilecektir.

Ç. Pedagojik Formasyon
1. Adayların;
1.1. Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans diploması ya da belgesi,
1.2. 1 Ocak 2021 tarihinden önce tamamlanmış En az 21 kredilik Pedagojik Formasyon
Sertifikası (Not: 1993–1994 öğretim yılı ve daha öncesinde düzenlenen 18 ve üstü
kredilik belgeler de kabul edilecektir),
1.3. İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası (33 kredilik),
1.4. İngilizce Öğretmenliği Sertifikası,
1.5. Lisans mezunu olmadan önce meslek yüksekokullarında öğrenim görenlerin bu
sürede aldıkları Pedagojik Formasyon Belgesinden,
herhangi birine sahip olmaları gerekmektedir.
2. Herhangi bir öğretmenlik alanında alınan pedagojik formasyon eğitimi, diğer alanlar
için de geçerli sayılacaktır.
3. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yurt dışındaki üniversitelerden alınan pedagojik
formasyon belgeleri (1 Ocak 2021 tarihinden önce tamamlanmış olması koşuluyla),
T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliği kabul edilmediği sürece geçerli olmayacaktır. Ancak, T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının izniyle Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyetindeki yüksek öğretim kurumlarında açılan pedagojik formasyon
eğitimini başarıyla tamamlayanlardan ayrıca denklik belgesi istenmeyecektir.

D. İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler
1. İl millî eğitim müdürlüklerinde, atamalardan sorumlu il millî eğitim müdür yardımcısı
veya şube müdürünün başkanlığında, ilçe millî eğitim müdürlüklerinde ise atamalardan
sorumlu şube müdürünün başkanlığında “Başvuru Onay Komisyonu” oluşturulacaktır.
2. Başvuru ve onay işlemlerine yönelik hususlarda gerekli önlemler, il/ilçe millî eğitim
müdürlüklerince alınacaktır.
3. Ön Başvurularını tamamlayan adayların başvuruları, adayın başvuruda seçtiği il veya
ilçe millî eğitim müdürlüğünün onay bekleyen başvurular ekranına yansıyacaktır. İl
veya ilçe millî eğitim müdürlükleri ön başvurulara ilişkin bilgiler ile adayın sisteme
yüklemiş olduğu atamaya ilişkin belgeleri inceleyerek uygun olan başvuruları
onaylayacak, uygun olmayan başvuruları ise gerekçelerini belirtmek suretiyle
reddedecektir.
4. İl veya ilçe millî eğitim müdürlükleri, onaylanan Elektronik Ön Başvuru Formu’nun
çıktısı ile adayın sisteme yüklemiş olduğu belgelerin çıktısı alınarak iki yıl süreyle
muhafaza edeceklerdir.
5. 1 Ocak 2021 ve sonraki bir tarihte tamamlanan pedagojik formasyon eğitimi sertifika
programına ilişkin belgeler kabul edilmeyecektir.
6. Elektronik Ön Başvuru Formunda, adayın mezuniyet belgesinin tarihi ile üniversiteye
kayıt tarihinin girilmesi zorunludur. Girilen bilgiler arasında farklılık bulunması
durumunda, kaydetme işlemi sırasında uyarı mesajı gelecektir. Bu durumda aday giriş
ekranı ile onay ekranındaki bilgilerin uygunluğu sağlanacaktır.
7. Onay modülünde, adayın seçmiş olduğu yükseköğretim programı için gerekli olan
belgeler ile açıklamaları içeren uyarı alanları bulunmaktadır. Bu alanların işaretlenmesi
zorunludur. Bu işlem Bakanlığın onay yetkili kullanıcısı tarafından uyarıların
okunduğu anlamını taşımakta olup evrak incelemesi sırasında işaretlenmiş olan
uyarılara dikkat edilmesi gerekmektedir.
8. Ön Başvuru onay sürecine ilişkin iş ve işlemlerden, il/ilçe millî eğitim müdürleri dâhil
olmak üzere başvuru onay komisyonunda görevli il millî eğitim müdür yardımcısı veya
il/ilçe şube müdürü ile görevli personel birlikte sorumlu olacaktır.
9. Ön başvurularda e-devlet üzerinden aldıkları Mezun Belgesini sisteme yükleyen
adayların bu belgeleri e-devlet üzerinde https://www.turkiye.gov.tr/ belge-doğrulama
adresinden diplomalarını doğrulatmak kaydıyla kabul edilecektir10. Adayların ön başvuru onaylama işlemleri; Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının
20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına
ilişkin Kurul Kararının geçici maddeleri de dâhil olmak üzere ilgili maddeleri ve eki
Çizelge ile bu Çizelgede mezun olunan yükseköğretim programları/fakültelere göre
belirlenen öncelik durumları dikkate alınarak yapılacaktır.
11. Onay işlemi sırasında geçerliliği konusunda tereddüt edilen belgeler, Personel Genel
Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına e-posta ekinde gönderilecek ve
yapılacak değerlendirme sonucuna göre işlem yapılacaktır.

E. Sözlü Sınav
1. Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları ön başvuruları
onaylananlardan KPSSP10-KPSSP121 ile KPSSP120 sonucunda her alan için en
yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının
üç katı aday (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri
sınav merkezinde sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınava alınacak adaylar e-devlet
sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve
şifreleriyle öğrenebilecektir.
2. Sözlü sınava alınacak adaylar Ek-3 Sözleşmeli Öğretmen Sözlü Sınav Aday
Değerlendirme Formu üzerinden sözlü sınav komisyonunca değerlendirmeye tabi
tutulacaktır.
3. Sözlü sınavda adaylar: eğitim bilimleri ve genel kültür; bir konuyu kavrayıp özetleme,
ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti;
bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve
eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecektir.
4. Sözlü sınav komisyonunun sekretarya işlemleri, sınav merkezlerinin bulunduğu il millî
eğitim müdürlüklerince yürütülecektir.
5. Adayların sözlü sınavda nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya
geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
6. Adayların sözlü sınav merkezlerince alınan tedbirlere ve yayımlanan kurallara
uymaları gerekmektedir.
7. Adayların sözlü sınava: çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat);
kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihaz, kulaklık; kolye, küpe, yüzük (alyans
hariç), bilezik, broş ve diğer takılar; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal
içerikli eşyalar; her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf
makinesi vb. araçlar; her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşya (şeffaf/numaralı
gözlük hariç); banka/kredi kartı vb. kartlar; cep bilgisayarı, sözlük işlevi olan
elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar; her
türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizat; kalem, silgi, kalemtıraş, her
türlü müsvedde kâğıt, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar;
8. Sözlü sınava katılanların sınav puanları Sözlü Sınav Sonuç Ekranına işlenecek; sözlü
sınav sonucunda 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli
öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecektir.
9. Karantina uygulamasında olması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adaylar, bu
durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla, karantina uygulaması sona erdikten sonra,
Ek-4 Takvim’de belirlenen süre içerisinde bulundukları ildeki il millî eğitim
müdürlüklerine başvuruda bulunarak sözlü sınava katılma isteğine ilişkin dilekçe
verebileceklerdir. Bakanlıkça bu yöndeki başvurular incelenecek ve başvurusu uygun
olan adaylar Ek-4 Takvim’de belirlenen süre içerisinde Bakanlıkça belirlenecek
yöntemle (yüz yüze veya video konferans yöntemiyle) sözlü sınava alınacaktır.
10. Sözlü sınav sonuçları e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçları
kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecektir.

F. İtiraz
1. Sözlü sınav sonuçlarına, sınav merkezi olan il millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla
sınava girdiği sözlü sınav komisyonuna itiraz edilebilecektir.
2. İtirazlar, sözlü sınav komisyonu tarafından değerlendirilecek ve ilgililere bildirilecektir.
G. Tercih Başvurusu
1. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu
elektronik ortamda tercih edebilecektir.
2. Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle
e-devlet sistemi üzerinden alınacak olup adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere
herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir.
3. Adayların tercih başvurularına ilişkin kayıtlarını Ek-4 Takvim’de belirlenen tarihin son
günü, gün sonu itibarıyla (Saat 23:59:59) tamamlamış olmaları gerekmektedir.
4. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen
öncelikte yapılabilecektir.
5. Adaylar tercih dışı seçenek olarak; “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına
atanmak istemiyorum.” “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak
istiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.
6. Tercihlerine atanamayan adaylardan “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına
atanmak istiyorum.” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan
eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.
7. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı
gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan; bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü,
istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve
bilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişim
sistemleri bölüm mezunları mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim
kurumlarını tercih edecektir.
8. Ön Başvuru aşamasında hangi alana başvuru yapılmışsa Tercih Başvurusu aşamasında
o alanda tercih yapılabilecektir.

Ğ. Atamalar
1. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav
puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.
2. Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin
devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı
olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu
yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.
H. Atamaların Duyurulması ve Tebligat ile Göreve Başlama
1. Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, e-devlet sistemi üzerinden
yayımlanacak olup adaylar sonuçları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle
öğrenebilecektir.
2. Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda
gönderilecektir. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta
adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat
yapılacaktır. Elektronik posta adresinin hatalı veya eksik olması ya da aktif olmaması
durumunda oluşacak hukuki sonuçlardan adaylar sorumlu olacaktır.
3. Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında
aşağıdaki belgeler istenecektir:
3.1. Aday tarafından başvuru esnasında sisteme girilen/beyan edilen atamaya esas
(mezuniyet belgesi veya diploma, varsa formasyon belgesi, varsa denklik belgesi,
felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji
bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına
dair belge v.b) belgelerin aslı,
(Not: İl veya ilçe millî eğitim müdürlükleri adayın elektronik başvuru
formundaki beyan ettiği bilgilerle atamaya esas belgelerin uyuşup
uyuşmadığını kontrol edecekler ve atamaya esas belgelerden birer nüsha
alarak onaylanıp adayın özlük dosyasında muhafaza etmek üzere
saklayacaklardır. Bilgilerin uyuşmaması halinde durum Personel Genel
Müdürlüğüne bildirilecektir.)
3.2. Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),
3.3. Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),
3.4. Elektronik Başvuru Formu,
3.5. Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz
edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi,3.6. Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu
olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,
3.7. Güncel tarihli Adlî Sicil Kaydını gösterir belge,
istenecektir.
4. Ataması yapılanlar, bu bölümün “3.” maddesinde belirtilen belgeler ile birlikte
atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine başvurarak göreve başlama talebinde
bulunacaktır. İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler, sözleşme yapılarak göreve
başlatılacak; belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve
başlatılmayacaktır.
5. Elektronik Başvuru Formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler il millî
müdürlüklerince değerlendirilecek, göreve başlatılmasına engel hali bulunmayanlar
göreve başlatılacak; göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek
üzere Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına bildirilecektir.
6. Sabıka sorgulama belgesinde “Adlî sicil kaydı vardır” ibaresi bulunanlara ait sabıka
sorgulama belgesi ile buna ilişkin mahkeme kararı temin edilerek Personel Genel
Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına gönderilecektir. Bu adaylar hakkında
Bakanlığın vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacaktır.
7. Göreve başlama esnasında istenilen sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini
yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak
sağlık kurulu raporunda yer alan ifadeler doğrultusunda göreve başlatılmasında
tereddüt oluşanlar için Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire
Başkanlığından görüş istenilecektir.
8. Atamaları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve
başlamak üzere atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle birlikte
başvuruda bulunacaktır.
I. Göreve Başlamayanlar Hakkında Yapılacak İşlemler
1. Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve
başlayamayanlar ile belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerle göreve başlamama
hâli iki ayı aştığı takdirde bu kişilerin atamaları iptal edilecektir.
2. Ataması iptal edilenler, bir yıl süreyle sözleşmeli öğretmenlik pozisyonlarına atanmak
üzere başvuruda bulunamayacaktır.
3. Atama şartlarını taşımadıklarının anlaşılması nedeniyle atamaları iptal edilenler ile
süresi içinde göreve başlamayanların yerine sözlü sınav sonuçlarının kesinleştiği
tarihten itibaren altı aylık süre içinde puan üstünlüğüne göre atama yapılabilecektir.
İ. Atama Süreci
1. Sözleşmeli öğretmenliğe atama süreci Ek-4 Takvim’e uygun olarak
gerçekleştirilecektir. Takvimde değişiklik olması halinde “personel.meb.gov.tr”
adresinden ilan edilecektir.