Elazığ Belediyesi 13 Taşınmazı İhaleyle Satışa Çıkardı

Elazığ Belediyesi Zafran, Sürsürü ve Mornik mahallelerinde bulunan toplam 13 taşınmaz malı ihale ile satışa çıkardı.

PAYLAŞ

ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda mevkii, ada, parsel numarası,m2 si, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı arsaların yapılacaktır.
 2. Satışı  yapılacak arsaların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35.maddesinin (a) bendi uyarınca kapalı teklif usulü ile (artırma suretiyle) satışı yapılacaktır.
 3. Arsaların  İhalesi aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Cumhuriyet Mahallesi Malatya Caddesi No:30 Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezinde Encümen huzurunda yapılacaktır
 4. İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde ücretsiz görüleceği gibi ihaleye iştirak edilmesi halinde 250,00 TL bedel karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü   Kiralama Servisinden temin edilecektir. Birden fazla arsanın ihalesine  katılması halinde; her bir arsa için ayrı ayrı ihale dosyası alınacaktır.  Ayrıca Teklif verecek kişiler ayrıntılı bilgi için Elazığ Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü   Kiralama Servisinden veya (424) 248 47 02  (dahili 1572) nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.
 5. İhaleye katılmak isteyen isteklilerden, aşağıdaki şartlar aranır;

5.1- Kanuni ikametgahı olması,
5.2- T.C. Kimlik numarasını içeren Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi (Gerçek Kişiler için)
5.3- İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebliga₺ara esas olmak üzere adres beyanı,
5.4-Mevzuatı gereği kayı₺ı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,
   a) Gerçek kişi olması halinde, (kaydı varsa) kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge
  b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin  edecekleri belge,
5.5- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,
    a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
    b)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin  edecekleri belge,
5.6-İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifle bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,
5.7- Geçici teminat (tahmini muhammen bedelin % 3’ ü oranında) bedeli ihale saatinden önce yatırıldığına dair makbuzu veya teminat mektubu, Devlet Tahvili, Hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.
5.8- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi,

 1. Satışı yapılacak arsaların ihalesine iştirak edecek istekliler 5.madde belirtilen belgelerle birlikte  Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarfıda, dış zarf içerisinde sunucaklardır.
 2. Satışı yapılacak arsalarda 18.01.2017 tarih ve 6770 sayılı Kanunun 8.maddesi gereğince; KDV alınmayacaktır
 3. İhale ve satıştan doğan bütün vergi,resmi harç,tapu harçları ,alım satım giderleri vb.  ödenmesi gereken tüm giderler ihale edilene aittir.
 4. Satış şartnamesinde belirtilen ve satışa çıkartılan Arsaların dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları  ihale edilen kişi  veya kişiler tarafından  aynen kabul edilmiş sayılır.
 5. Encümen gerekçesini karar içeriğinde belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta  serbesttir.
 6. İstekliler istenilen belgeleri ve tekliflerini ihale günü ihale saatine kadar İhale Komisyon (Encümen) Başkanlığı’na verilecektir. Teklifler iadeli taahhü₺ü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine İhale Komisyon (Encümen) Başkanlığı'nın adresi ve hangi işe ait olduğu, isteklinin adı soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olması şarttır. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilemez. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz
 7. İşbu İhale ilanı bilgi mahiyetinde olup, satışta idari şartname hükümleri geçerlidir

                                                              
                                                              
                                         Sıra No
MEVKİSİ ADA-PARSEL M2’si İMAR DURUMU MUHAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNATI İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Zafran 6360/1 3.500,00 TİCK(Ticaret+Konut)
E:1.60 Yençok :Z+5
12.075.000,00 TL 362.250,00 TL 13.12.2023 10.00
2 Zafran 6360/2 3.500,00 TİCK(Ticaret+Konut)
E:1.60 Yençok :Z+5
11.900.000,00 TL 357.000,00 TL 13.12.2023 10.10


 Sıra No
MEVKİSİ ADA-PARSEL M2’si İMAR DURUMU MUHAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNATI İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
3 Zafran 6355/1 4.000,00 TİCK(Ticaret+Konut)
E:1.60 Yençok :Z+5
12.400.000,00 TL 372.000,00 TL 13.12.2023 10.20
4 Zafran 6355/2 4.000,00 TİCK(Ticaret+Konut)
E:1.60 Yençok :Z+5
12.400.000,00 TL 372.000,00 TL 13.12.2023 10.30
5 Zafran 6358/1 3.272,33 TİCK(Ticaret+Konut)
E:1.60 Yençok :Z+5
11.289.538,50TL 338.686,15 TL 13.12.2023 10.40
6 Zafran 6381/1 3397,30 AKARYAKIT ALANI E:1,20 Yençok:10.50 27.178.400,00 TL 815.352,00 TL 13.12.2023 10.50
7 Zafran 6347/1 3243,19 TİCK(Ticaret+Konut)
E:1.60 Yençok :Z+5
11.189.005,50 TL 335.670,16 TL 13.12.2023 11.00
8 Zafran 6352/1 2257,23 TİCK(Ticaret+Konut)
E:1.60 Yençok :Z+5
7.787.443,50 TL 233.623,30 TL 13.12.2023 11.10
9 Zafran 6352/2 2539,00 TİCK(Ticaret+Konut)
E:1.60 Yençok :Z+5
8.759.550,00 TL 262.786,50 TL 13.12.2023 11.20
10 Zafran 6357/3 3758,63 TİCK(Ticaret+Konut)
E:1.60 Yençok :Z+5
12.215.547,50 TL 366.466,43 TL 13.12.2023 11.30
11
Sürsürü
(Cumhuriyet)
5777/1 9.262,21 TİCARİ ALAN E:0,50
Yençok:12.50
39.364.392,50 TL 1.180.931,77 TL 13.12.2023 11.40
12 Mornik 4403/3
 
609,00 A-5 Kat TASK %30 852.600,00 TL
 
25.578,00 TL 13.12.2023 11.50
13 Mornik 4413/5
 
1.050,49 A-3 Kat TASK %30 1.470.686,00 TL
 
44.120,58 TL 13.12.2023 12.00


 

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN