Orman Genel Müdürlüğü 131 Geçici İşçi Alacak

Orman Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatlarında çalıştırmak üzere 131 geçici işçi alacak. İşçi alımı kapsamında Elazığ Orman bölge Müdürlüğüne 6 işçi alımı gerçekleştirilecek.

PAYLAŞ

Orman Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatlarında çalıştırmak üzere 131 geçici işçi alacak. İşçi alımı kapsamında Elazığ Orman bölge Müdürlüğüne 6 işçi alımı gerçekleştirilecek. İşçi alımına ilişkin şartlar şöyle:

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GEÇİCİ İŞÇİ ALIM İLANI

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere Kimya Laboratuvar Teknisyeni pozisyonunda 19, Matbaa Teknisyeni pozisyonunda 2, Aşçı pozisyonunda 84, Otomotiv Elektrikçisi pozisyonunda 3, Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi pozisyonunda 4, Otomotiv Şasi ve İskelet İşçisi pozisyonunda 10, Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik) pozisyonunda 1, İşletme Elektronik Bakımcısı pozisyonunda 8 olmak üzere toplamda 131 Geçici İşçi alımı yapılacaktır.

Açık iş ilanları 02-06.01.2023 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanacak olup ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını Türkiye İş Kurumu üzerinden yapacaklardır. Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacaktır. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir. Kura yeri ve tarihi Türkiye İş Kurumu açık iş ilanında belirtilecek olup ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de ayrıca duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacaktır. İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar ile Sözlü ve Uygulamalı Sınavın yeri ve tarihi Bölge Müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

GENEL ŞARTLAR

1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak, 3.Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 4.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, 5.Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ile diğer genel ve özel şartlara haiz olmak, 6.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak, 7.Türkiye İş Kurumu Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak, 8. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir, 9. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir, 10. Noter huzurunda Kura çekimi 23-27.01.2023 tarihleri arasında olacaktır. Kuranın net tarihi, ilgili bölge müdürlüğünün internet sitesinde yayımlanacaktır, 11. Adaylardan istenilecek evraklar, evrak teslim tarihleri, sınav tarihi ve işe alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Orman Bölge Müdürlükleri internet siteleri üzerinden duyurulacaktır, 12. Deneme süresi 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca 2 aydır. Ancak aday işçilerin idaremizde yürürlükte olan işletme toplu iş sözleşmesine tabi olmaları durumunda deneme süresi 4 ay olarak uygulanacaktır.

AŞÇI ÖZEL ŞARTLARI

1. En az ilköğretim mezunu en fazla lisans mezunu olmak, 2. “Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri” alanlarından “sağlam” onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir), 3. a) Ortaöğretim Aşçılık bölümünden, Veya b) Ön lisans veya Lisans Aşçılık, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Gemi Aşçılığı, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri bölümlerinin en az bir tanesinden mezun olmak, Veya c) Aşçılık veya Aşçı Yardımcılığı Meslek Kolu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bitirme Belgesi, Yetki Belgesi, Sertifika, Bağımsız İşyeri Açma Belgesi, Kalfalık, Ustalık, Usta Öğreticilik belgelerinden herhangi birine, Veya d) Aşçı (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesine [13UY0182-4] sahip olmak, 4. Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 35 yaşını doldurmamış olmak.

İŞLETME ELEKTRONİK BAKIMCISI ÖZEL ŞARTLARI

1. En az ortaöğretim mezunu en fazla ön lisans mezunu olmak, 2.“Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri” alanlarından “sağlam” onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir), 3. a) Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Bölümlerinden, Veya b)Elektrik-Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Elektronik Teknolojisi, Elektronik, Elektronik Haberleşme, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Mekatronik veya Mekatronik Teknolojisi ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak, 4. Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 35 yaşını doldurmamış olmak.

KİMYA LABORATUVARI TEKNİSYENİ ÖZEL ŞARTLARI

1. En az ortaöğretim mezunu en fazla ön lisans mezunu olmak, 2. “Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri” alanlarından “sağlam” onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir), 3. Ortaöğretim Kurumlarının Kimya Teknolojisi Alanından mezun olmak, 4. En az 1 yıl alanında mesleki tecrübe sahibi olmak ve belgelendirmek (SGK Hizmet Dökümü ile veya ilgili meslek odası onaylı Bonservis belgesi ile belgelemek), 5. Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 35 yaşını doldurmamış olmak.

MATBAA TEKNİSYENİ ÖZEL ŞARTLARI

1. En az ilköğretim mezunu en fazla ön lisans mezunu olmak, 2. “Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri” alanlarından “sağlam” onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir), 3. En az 3 yıl Matbaa Teknolojisi alanında mesleki tecrübe sahibi olmak ve belgelendirmek (SGK Hizmet Dökümü ile veya ilgili meslek odası onaylı Bonservis belgesi ile belgelemek), 4. Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 40 yaşını doldurmamış olmak.

OTOMOTİV ELEKTRİKÇİSİ

1.En az ilköğretim mezunu en fazla ortaöğretim mezunu olmak, 2. “Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri” alanlarından “sağlam” onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir), 3. a) Mesleki eğitim veren ortaöğretim kurumlarının; Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı ile Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektrikçilik, Elektrik Tesisatçılığı, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Oto Elektrik, Bobinaj bölümlerinden herhangi birinden mezun olmuş olmak, Veya b) Otomotiv Elektrikçiliği, Otomotiv Elektromekanikerliği, Bakım ve Onarım Elektrikçiliği, Elektrik, Elektrik Teknolojileri, Bobinaj, Oto Elektrikçiliği dallarının herhangi birinden Milli Eğitim Bakanlığından onaylı Bitirme Belgesi, Yetki Belgesi, Sertifika, Bağımsız İşyeri Açma Belgesi, Kalfalık, Ustalık, Usta Öğreticilik belgelerinden herhangi biri, Veya c) 11uy0019-4 Otomotiv Elektrikçisi (seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak, 4.Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 40 yaşını doldurmamış olmak.

KAYNAKÇI (Oksijen ve Elektrik)

1. En az ilköğretim mezunu en fazla ortaöğretim mezunu olmak, 2.“Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri” alanlarından “sağlam” onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir), 3. a) Mesleki eğitim veren ortaöğretim kurumlarının; Metal Teknolojisi alanının Kaynakçılık veya Metal Doğrama dallarının herhangi birinden mezun olmak, Veya b) Kaynakçılık, Metal İşleri, Metal Teknolojisi(Kaynakçılık), Elektrik Kaynakçılığı dallarının herhangi birinden Milli Eğitim Bakanlığından onaylı Bitirme Belgesi, Yetki Belgesi, Sertifika, Bağımsız İşyeri Açma Belgesi, Kalfalık, Ustalık, Usta Öğreticilik belgelerinden herhangi biri, Veya c) 11UY0014-3 Alüminyum Kaynakçısı (Seviye 3) 11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı (Seviye 3) 11UY0016-4 Kaynak Operatörü (Seviye 4) 12UY0053-3 Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı Mesleki Yeterlilik Belgesi (Seviye 3), 12UY0053-4 Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı (Seviye 4), Mesleki Yeterlilik Belgelerinden herhangi birine sahip olmak, 4.Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 40 yaşını doldurmamış olmak.

MOTOR İMALAT BAKIM VE ONARIM İŞÇİSİ

1.En az ilköğretim mezunu en fazla ortaöğretim mezunu olmak. 2. “Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri” alanlarından “sağlam” onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir), 3. a) Mesleki eğitim veren ortaöğretim kurumlarının; Motorlu Araçlar Teknolojisi alanının İş Makineleri veya Otomotiv Elektromekanik dallarından birinden mezun olmak, Veya b) Motorlu Araçlar Teknolojisi alanının; Otomotiv Mekanikerliği, Otomotiv Motor Yenileştirmeciliği, İş Makineleri, Otomotiv Elektromekanik, Oto Motor Mekanikerliği, İş Makineleri Bakım Onarımcılığı, İş Makineleri Tamirciliği, Otomotiv Elektro-mekanikerliği, Oto Motor Tamirciliği dallarının herhangi birinden Milli Eğitim Bakanlığından onaylı Bitirme Belgesi, Yetki Belgesi, Sertifika, Bağımsız İşyeri Açma Belgesi, Kalfalık, Ustalık, Usta Öğreticilik belgelerinden herhangi birine sahip olmak, Veya d) 20UY0408-4 İş Makinesi Bakım ve Onarımcısı (Seviye 4), 11UY0021-4 Otomotiv Mekanikçisi Mesleki Yeterlilik Belgesi (Seviye 4), 11UY0020-5 Otomotiv Elektromekanikçisi Mesleki Yeterlilik Belgesi (Seviye 5), Mesleki Yeterlilik Belgelerinden herhangi birine sahip olmak, 4. Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 40 yaşını doldurmamış olmak, 5. En az "B" sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

OTOMOTİV ŞASİ VE İSKELET İŞÇİSİ

1. En az ilköğretim mezunu en fazla ortaöğretim mezunu olmak, 2. “Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri” alanlarından “sağlam” onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir), 3. Mesleki eğitim veren ortaöğretim kurumlarının; a) Motorlu Araçlar Teknolojisi alanının Otomotiv Gövde dalından mezun olmak, Veya b) Motorlu Araçlar Teknolojisi alanının Otomotiv Gövdeciliği dalında Milli Eğitim Bakanlığından onaylı Bitirme Belgesi, Yetki Belgesi, Sertifika, Bağımsız İşyeri Açma Belgesi, Kalfalık, Ustalık, Usta Öğreticilik belgelerinden herhangi birine sahip olmak, Veya c) 11UMS0116-4 Otomotiv Gövde Onarımcısı (Seviye 4), 11UMS0116-5 Otomotiv Gövde Onarımcısı (Seviye 5), Mesleki Yeterlilik Belgelerinden herhangi birine sahip olmak. 4.Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 40 yaşını doldurmamış olmak

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN